Εργαστήριο Στοιχειακής Ανάλυσης

Η CADMION διαθέτει τη δυνατότητα προσδιορισμού Ιχνοστοιχείων και Μακροστοιχείων.
Οι αναλύσεις βρίσκουν εφαρμογή σε τρόφιμα, ζωοτροφές, νερό, ποτά.