Εξοπλισμός

Η CADMION αντιλαμβανόμενη πλήρως τις εξελίξεις στην τεχνολογία της αναλυτικής χημείας επενδύει διαρκώς σε σύγχρονο εξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να βρίσκεται στην πρωτοπορία της αναλυτικής χημείας, να διαθέτει χαμηλά όρια ανίχνευσης και να έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεθόδων.

Ο εξοπλισμός αναλυτικά:

 • UHPLC-MS/MS (Triple Quadropole, HESI-APCI)
 • LC-MS/MS (Triple Quadropole, ESI-APCI),
 • GC-MS/MS  (Triple Quadropole)
 • GC-MS
 • GC / ECD, NPD, FID
 • HPLC / DAD, RI και FLD
 • AAS / Flame, Graphite-Furnace Zeeman, Γεννήτρια Υδριδίων
 • Συσκευή θερμικής χώνευσης
 • Real Time PCR
 • Ηλεκτροφόρηση
 • Φασματοφωτόμετρο
 • Φωτόμετρο
 • Φλογοφωτόμετρο
 • Συσκευή Kjeldahl
 • Συσκευή Sohxlet
 • Συσκευή Εκχύλισης Κυτταρίνης
 • Σύστημα Χώνευσης
 • Πυριαντήριο
 • Υδροστατικός ζυγός,
 • Ηλεκτρονικός τιτλοδότης οίνου
 • Ηλεκτρονικοί αποστακτήρες
 • Κλασσικοί αποστακτήρες μεθ' υδρατμών
 • Θολερόμετρο
 • Αγωγιμόμετρα
 • Μετρητές pH
 • Ανακλασίμετρο
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας
 • Αναλυτικοί ζυγοί
 • VIDAS
 • Θερμοθάλαμοι επώασης
 • Θερμοθάλαμος αποστείρωσης
 • Υγρή Αποστείρωση
 • Μικροσκόπιο
 • Σύστημα διηθητικών μεμβρανών
 • Θάλαμοι Νηματικής Ροής
 • Συσκευή Ενεργότητας Ύδατος
 • Συσκευή εκχύλισης διθειοκαρβαμιδικών
 • Αναλυτής Γάλακτος
 • Φυγόκεντρος Gerber
 • Κρυοσκόπιο
 • Ζυγός Υγρασίας
 • Φωτόμετρο Elisa
 • Υδατόλουτρα
 • Φυγόκεντρος
 • Βοηθητικός εξοπλισμός όπως: Ομογενοποιητές ( μικρού και μεγάλου όγκου ), Vortex,  Λουτρό υπερήχων, Ultra Turax,  Αντλίες κενού, Περισταλτικές αντλίες, Θερμαντικοί μανδύες, Συσκευές εξάτμισης, Μηχανικές πιπέτες, Αυτόματοι δειγματολήπτες, κ.α.